เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

Management Information System (iMiS) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (iMiS) ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่า iMiS แทน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

iMiS จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ iMiS ที่เป็น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชือภาษาไทย
 • นามสกุลภาษาไทย
 • เพศ
 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ที่อยู่
 • ประเภทบุคลากร
 • ประเภทผู้สมัคร
 • คณะ/สำนัก/สถาบัน
 • สาขา/หน่วยงานที่สังกัด
 • รหัสนักศึกษา/รหัสนักเรียน
 • วันเดือนปีเกิด
 • ระดับการศึกษา
 • สาขาที่จบการศึกษา
 • หน่วยงาน
 • ตำแหน่ง
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • รูปภาพประจำตัว

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน iMiS นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

iMiS ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ iMiS จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

- iMiS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

- iMiS จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

iMiS จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ iMiS อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

iMiS ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน iMiS จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน iMiS เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ iMiS เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

ช่องทางติดต่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
156 หมู่ 5 ต,พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
iMiS 055267200, 9404, 9405, 9406, 9415
imis@psru.ac.th