1024

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

1024

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

17

จำนวนโครงการ

กฎระเบียบการเข้ารับการอบรม

1. กรณีที่ท่านทำการลงทะเบียน แต่ไม่เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้อีกในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ( ติด Blacklist )
2. ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาหลักสูตรการอบรม


    โครงการอบรมปฏิทินการอบรม